messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 1) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยขี้ลิง บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 2) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยโจด บ้านโนนเรียง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 17.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยนาพ่อทอง บ้านหัน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 1) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 225.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575.00 ตารางเมตร(นภ.ถ.53005) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๗๒๔ คน จำนวน ๑๓๙ วัน (วันเปิดภาคเรียนจำนวน ๑๐๒ วัน และวันปิดภาคเรียน ๓๗ วัน) นม ยู เอช ที จืดชนิดกล่อง ปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐,๓๖๓ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงิน ๘๑๘,๑๗๐.๖๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๕๙๑ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกม่วยหมู่ที่ ๓ (สายตัวยู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๖๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๗ เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ จำนวนนักเรียน ๗๒๐ คน จำนวน ๑๒๑ วัน (วันเปิดภาคเรียน ๑๐๐ วัน วันปิดภาคเรียน ๒๑ วัน รวม ๑๒๑ วัน) นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ปริมาตรสุทธิ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๘๗,๑๒๐ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงิน ๗๐๘,๒๘๕.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามพะเนียงหลง บ้านท่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่วังทอง หมู่ที่ ๑๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๗ ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระทางยาวรวม ๓,๐๒๘ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete ถนนสายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (นภ.ถ. ๕๓๐๐๕) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๔๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร ความหนาว ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านหัน หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบก หมู่ที่ ๕ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านโนนเรียง หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ ขนาดอาคารกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างหอถังสูง บ้านพันดอน หมู่ที่ ๙ ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๒๐ ลิตร ชนิดมีฝาปิด เจาะรู้ก้นถัง มีหูจับ ๒ ข้างสำหรับยกถังขยะพร้อมพ่นชื่อหน่วยงาน จำนวน ๓๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ ลงท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๙ ท่อน และบ่อพักจำนวน ๒๒ บ่อ ขยายผิวจราจรถนน คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๒๒๖.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างหอถังสูง บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๔ (๒ สายทางรวมกัน) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว รวม ๑๗๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างจ้างตัดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๘๐ ชุด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าป่าช้า บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล. ปาลิ้นราง ชั้น ๓ Dai. ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ (มข.๒๕๒๗) ลำห้วยยาง บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๖ (จำนวน ๖๗ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๖ (จำนวน ๖๗ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ระยะทางยาว ๑,๔๙๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๖๕ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิดและตัดก้นถัง พร้อมพ่นชื่อ อบต.บ้านพร้าว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ จำนวนเด็กนักเรียน ๗๖๖ คน จำนวน ๑๓๙ วัน (วันเปิดภาคเรียน ๑๐๙ วัน และวันปิดภาคเรียน ๓๐ วัน รวม ๑๓๙ วัน) นม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ปริมาตรสุทธิ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๖,๔๗๔ กล่อง ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๘๓๒,๖๒๖.๖๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ ท่อ PVC. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาวรวม ๓,๐๔๕ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธีลงท่อ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านบก หมู่ที่ ๕ ลงท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๑ ท่อน และบ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร คสล. กว้าง ๑ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๓ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ลงท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔๑ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๙ บ่อ ระยะทางยาวรวม ๒๗๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน (๑ จุด) (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างก่อสร้างหอถังสูง บ้านโคกม่วย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ จำนวนเด็กนักเรียน ๗๗๒ คน จำนวน ๑๒๑ วัน (วันเปิดภาคเรียน ๑๐๐ วัน และวันปิดภาคเรียน ๒๑ วัน รวม ๑๒๑ วัน) นม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ปริมาตรสุทธิ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๙๓,๔๑๒ กล่อง ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๓๐,๔๘๑.๘๔ บาท
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ จำนวนเด็กนักเรียน ๗๖๐ คน จำนวน ๑๒๑ วัน (วันเปิดภาคเรียน ๑๐๐ วัน และวันปิดภาคเรียน ๒๑ วัน รวม ๑๒๑ วัน) นม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ปริมาตรสุทธิ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๙๑,๙๖๐ กล่อง ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๑๙,๑๒๗.๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
1 - 50 (ทั้งหมด 92 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว