messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
check_circle ศักยภาพในองค์กร
ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้รับเลือกจากประชาชนในเขตตำบลบ้านพร้าว จำนวน 30 คน 1.2 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการ จำนวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน 2. โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ประกอบด้วย สำนักงานปลัด 20 คน กองคลัง 7 คน กองช่าง 6 คน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 11 คน ส่วนสวัสดิการสังคม 3 คน รวม 47 คน อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปี 2556 ครูผู้ช่วย ครู จำนวนพนักงานแยกตามระดับ รวม พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น ส่วนราชการ 1 2 3 4 5 6 7 8 พนักงาน ตาม ชั่วคราว ส่วนตำบล ภารกิจ สำนักงาน - - - 1 1 - 2 1 - 1 6 6 8 20 ปลัด กองคลัง - - - - - 1 1 1 1 - 4 3 - 7 กองช่าง - - - - - - 1 1 1 3 3 - 6 ส่วนการ 1 4 - - - - 1 1 - - 7 3 1 11 ศึกษาฯ ส่วน - - - - - 1 - 1 - - 2 1 - 3 สวัสดิการฯ รวม 1 4 - 1 1 1 5 5 2 1 21 16 9 47 3. ระดับการศึกษา 4. ปริญญาโท จำนวน 11 คน ปริญญาตรี จำนวน 15 คน อนุปริญญา จำนวน 2 คน ปวส. จำนวน 7 คน มัธยมศึกษา จำนวน 5 คน ต่ำกว่ามัธยมศึกษา จำนวน 7 คน รวม 47 คน 4. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รายรับ 41,237,023.43 48,155,817.14 44,747,711.96 รายจ่าย 31,360,817.79 37,756,863.30 38,051,974.43 รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย 9,875,205.66 10,398,953.84 6,695,737.53 ข. ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว มี 15 หมู่บ้าน ประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 9,690 คน - มีพื้นที่ทั้งหมด 51,781.25 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน สภาพดินโดยทั่วไปเป็น ดิน ร่วน ปนทราย ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างทั่วถึง บางแห่งดินอุดมสมบูรณ์ สามารถ ประกอบการ เกษตรได้ดี - อาชีพหลักของประชากร คือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาทำไร่ อาชีพรองคือ รับ ราชการ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป ส่วนการเกษตรผสมผสานชาวบ้านยังไม่ให้ความ สนใจมากนัก เพราะขาดความรู้และทุน หลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้วจะปล่อยเวลาให้ว่างเปล่า - อาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ยังไม่มีหน่วยงานให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว