องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
info_outline วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 2. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 3. จัดระบบการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 6. จัดให้มีการบริหารงานที่ดี รวดเร็ว และก้าวทันเทคโนโลยี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน 2. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ 3. ชุมชนสะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 4. ประชาชนมีการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 6. ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว และประทับใจ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว