messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
1 พฤศจิกายน 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 70
27 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย poll โดย : adminเปิดอ่าน : 106
27 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ จำนวน เด็กนักเรียน ๗๘๑ คน จำนวน ๒๓ วัน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ วันเปิดภาคเรียน ๘ วัน และวันปิดภาคเรียน ๑๕ วัน รวม ๒๓ วัน) นม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ปริมาตรสุทธิ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๗,๙๖๓ กล่อง ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๔๐,๔๗๐.๖๖ บาท poll โดย : adminเปิดอ่าน : 82
27 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ก่อสร้างฐานรากหอถังประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม. และเชื่อมต่อระบบประปาเข้าหมู่บ้าน บ้านศรีสุข หมู่ ๗ จำนวน ๒๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย poll โดย : adminเปิดอ่าน : 82
23 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย poll โดย : adminเปิดอ่าน : 82
23 กันยายน 2564
ท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ขนาด ๒๖๕/๖๕R๑๗) รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค ๗๙๖๗ หนองบัวลำภูจำนวน ๔ เส้น poll โดย : adminเปิดอ่าน : 104
22 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น LC-๓๖๑๙) จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย poll โดย : adminเปิดอ่าน : 103
21 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อผ้าม่านระบบตาไก่ ขนาด ๒.๒๕x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๘ ผืน และ รางม่านพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ยาว ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด poll โดย : adminเปิดอ่าน : 67
21 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย poll โดย : adminเปิดอ่าน : 76
20 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านห้วยค้อ หมู่ ๑๐ - บ้านหนองหว้า สุดเขตตำบลบ้านพร้าว (นภ.ถ.๕๓๐๑๑) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 70
16 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ผลิตสื่อการเรียนการสอน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 98
16 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย poll โดย : adminเปิดอ่าน : 79
16 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ผลิตสื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง (จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ขวบ) ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 70
16 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ รถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๒๗ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๑ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย poll โดย : adminเปิดอ่าน : 68
9 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพันดอน หมู่ที่ ๙ - ขุมเหล็ก ตำบลบ้านพร้าว (นภ.ถ.๕๓๐๓๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู poll โดย : adminเปิดอ่าน : 68
6 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาแอนตี้สเกล) จำนวน ๒ ถัง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 70
3 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโคกม่วย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านพร้าว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู poll โดย : adminเปิดอ่าน : 100
25 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม สำหรับดำเนินการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย ศูนย์พักคอย และการแยกกักตัวที่บ้าน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 62
24 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 77
24 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๓ สายทาง รวมจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๗ ตัน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 81
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว