messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สำนักปลัด
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นางสาวมนเทียร เหล่ามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายปิติจิตต์ นิลพัฒน์
นิติกร ชำนาญการ
นายคมกริช พรหมวงศา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวพรรณวิภา ไพรรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวิทยา โภคานิตย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวปรียาพร คำลิตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายวิทยา วัฒทันต์
จพ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
นางสาวอรุณรัตน์ อินอ่อน
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวรดาพร พิมพ์โคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวสุพรรษา ประดับศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางดอกไม้ สิงขรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมัลลิกา ชาวประสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทรงวุฒิ ชัยพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
นางสาวฐิดายุ สุขสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายอุดม ทุมผารักษ์
คนสวน
นางสาวชนิดา รัตนพลที
คนสวน
นายสายเปล โลหะพรม
คนงานประจำรถขยะ(ขับรถขยะ)
นายกิตติศักดิ์ อันลูกท้าว
พนักงานขับรถยนต์
นายสำฤทธิ์ เจริญศิลป์
พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)
นายวงเดือน ภูทองเงิน
คนงานประจำรถขยะ
นายวิพักตร์ ไขบุดดี
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวอรสา ชินโพธิ์คลัง
คนงานทั่วไป
นายราเชล์ แก้วชนะ
คนงานทั่วไป(ขับรถขยะ)
นายทะเบียน วงษ์มั่น
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)
นายสวัสดิ๋ แสนวงษ์
จ้างเหมาบริการ
นายสนิท โทคะ
จ้างเหมาบริการ(รถกู้ชีพ)
นายคำหาญ ท้าวพา
จ้างเหมาบริการ(ประจำรถขยะ)
นางสาวสิรินทิพย์ ชัยชนะแสง
จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานป้องกันฯ)
นายกฤษณ์ดนัย พรมโสภา
จ้างเหมาบริการ(ประจำรถกู้ชีพ)
นายเสกสรร บัวอาจ
จ้างเหมาบริการ(ประจำรถกู้ชีพ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว