องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สำนักปลัด
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นางสาวมนเทียร เหล่ามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายปิติจิตต์ นิลพัฒน์
นิติกร ชำนาญการ
นายคมกริช พรหมวงศา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวพรรณวิภา ไพรรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวปรียาพร คำลิตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สิบเอกปรีชา งามกัณหา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก
ว่าง
จพ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง
นางสาวอรุณรัตน์ อินอ่อน
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวรดาพร พิมพ์โคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางดอกไม้ สิงห์ขร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวสุพรรษา ประดับศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวมัลลิกา ชาวประสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทรงวุฒิ ชัยพล
ผช.จพง.ป้องกัน ฯ
นายอุดม ทุมผารักษ์
คนสวน
นางสาวชนิดา รัตนพลที
คนสวน
นายสายเปล โลหะพรม
คนงานประจำรถขยะ(ขับรถขยะ)
นายวงเดือน ภูทองเงิน
คนงานประจำรถขยะ
นายกิตติศักดิ์ อันลูกท้าว
พนักงานขับรถยนต์
นายสำฤทธิ์ เจริญศิลป์
พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)
นายวิพักตร์ ไขบุดดี
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวฐิดายุ สุขสงคราม
คนงานทั่วไป
นางสาวอรสา ชินโพธิ์คลัง
คนงานทั่วไป
นายสวัสดิ๋ แสนวงษ์
จ้างเหมาบริการ(เวรยาม)
นายสนิท โทคะ
จ้างเหมาบริการ(รถกู้ชีพ)
นายวุฒิชัย สำเนียงนวล
จ้างเหมาบริการ(รถกู้ชีพ)
นายราเชล์ แก้วชนะ
จ้างเหมาบริการ(ขับรถขยะ)
นายคำหาญ ท้าวพา
จ้างเหมาบริการ(ประจำรถขยะ)
นายทะเบียน วงษ์มั่น
จ้างเหมาบริการ(ประจำรถขยะ)
นางสาวพรสุดา ชาวัติ
จ้างเหมาบริการ