องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 042-315864 โทรสาร 042-315864 ต่อ 101

บริการข้อมูล
help_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 200
account_box สำนักปลัด
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นางสาวมนเทียร เหล่ามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวมนเทียร เหล่ามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ แสงไกร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ แสงไกร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายปิติจิตต์ นิลพัฒน์
นิติกร ชำนาญการ
นายปิติจิตต์ นิลพัฒน์
นิติกร ชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ สิมสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวอุไรวรรณ สิมสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายคมกริช พรหมวงศา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นายคมกริช พรหมวงศา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นายวิทยา วัฒทันต์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายวิทยา วัฒทันต์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวปีรยาพร คำลิตร
ผช.นวก.สาธารณสุข
นางสาวปีรยาพร คำลิตร
ผช.นวก.สาธารณสุข
นางสาวสุพรรษา ประดับศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวสุพรรษา ประดับศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นางดอกไม้ สิงห์ขร
ผช.จพง.ธุรการ
นางดอกไม้ สิงห์ขร
ผช.จพง.ธุรการ
นายอุดม ทุมผารักษ์
คนสวน
นายอุดม ทุมผารักษ์
คนสวน
นางสาวรดาพร พิมพ์โคตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวรดาพร พิมพ์โคตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวชนิดา รัตนพลที
คนสวน
นางสาวชนิดา รัตนพลที
คนสวน
นางสาวมัลลิกา ชาวประสา
คนงานทั่วไป
นางสาวมัลลิกา ชาวประสา
คนงานทั่วไป
นายสายเปล โลหะพรม
คนงานประจำรถขยะ
นายสายเปล โลหะพรม
คนงานประจำรถขยะ
นายวงเดือน ภูทองเงิน
คนงานประจำรถขยะ
นายวงเดือน ภูทองเงิน
คนงานประจำรถขยะ
นายกิตติศักดิ์ อันลูกท้าว
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติศักดิ์ อันลูกท้าว
พนักงานขับรถยนต์
นายทรงวุฒิ ชัยพล
ผช.จพง.ป้องกัน ฯ
นายทรงวุฒิ ชัยพล
ผช.จพง.ป้องกัน ฯ
นายสำฤทธิ์ เจริญศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
นายสำฤทธิ์ เจริญศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
ผู้ช่วยนิติกร
ว่าง
ผู้ช่วยนิติกร
นายวิพักตร์ ไขบุดดี
คนงานประจำรถขยะ
นายวิพักตร์ ไขบุดดี
คนงานประจำรถขยะ
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร