องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 042-315864 โทรสาร 042-315864 ต่อ 101

บริการข้อมูล
help_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 168
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางศศิธร อินทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางศศิธร อินทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางศศิธร อินทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ต้น
นางศศิธร อินทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ต้น
นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล
ผู้อำนวยการกองช่าง ต้น
นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล
ผู้อำนวยการกองช่าง ต้น
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
นายสันติพล เศรษโฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสันติพล เศรษโฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นางสาวมนเทียร เหล่ามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวมนเทียร เหล่ามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ แสงไกร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ แสงไกร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายปิติจิตต์ นิลพัฒน์
นิติกร ชำนาญการ
นายปิติจิตต์ นิลพัฒน์
นิติกร ชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ สิมสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวอุไรวรรณ สิมสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายคมกริช พรหมวงศา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นายคมกริช พรหมวงศา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นายวิทยา วัฒทันต์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายวิทยา วัฒทันต์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวปีรยาพร คำลิตร
ผช.นวก.สาธารณสุข
นางสาวปีรยาพร คำลิตร
ผช.นวก.สาธารณสุข
นางสาวสุพรรษา ประดับศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวสุพรรษา ประดับศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นางดอกไม้ สิงห์ขร
ผช.จพง.ธุรการ
นางดอกไม้ สิงห์ขร
ผช.จพง.ธุรการ
นายอุดม ทุมผารักษ์
คนสวน
นายอุดม ทุมผารักษ์
คนสวน
นางสาวรดาพร พิมพ์โคตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวรดาพร พิมพ์โคตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวชนิดา รัตนพลที
คนสวน
นางสาวชนิดา รัตนพลที
คนสวน
นางสาวมัลลิกา ชาวประสา
คนงานทั่วไป
นางสาวมัลลิกา ชาวประสา
คนงานทั่วไป
นายสายเปล โลหะพรม
คนงานประจำรถขยะ
นายสายเปล โลหะพรม
คนงานประจำรถขยะ
นายวงเดือน ภูทองเงิน
คนงานประจำรถขยะ
นายวงเดือน ภูทองเงิน
คนงานประจำรถขยะ
นายกิตติศักดิ์ อันลูกท้าว
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติศักดิ์ อันลูกท้าว
พนักงานขับรถยนต์
นายทรงวุฒิ ชัยพล
ผช.จพง.ป้องกัน ฯ
นายทรงวุฒิ ชัยพล
ผช.จพง.ป้องกัน ฯ
นายสำฤทธิ์ เจริญศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
นายสำฤทธิ์ เจริญศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
ผู้ช่วยนิติกร
ว่าง
ผู้ช่วยนิติกร
นายวิพักตร์ ไขบุดดี
คนงานประจำรถขยะ
นายวิพักตร์ ไขบุดดี
คนงานประจำรถขยะ
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางศศิธร อันทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ต้น
นางศศิธร อันทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ต้น
นางอัจฉรา ต่อนสุรา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ต้น
นางอัจฉรา ต่อนสุรา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ต้น
นางเปรมยุดา สุราษฎร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางเปรมยุดา สุราษฎร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวนิชนิภา ศาลาศักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสาวนิชนิภา ศาลาศักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสาวทัศนีย์ ยศปัญญา
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นางสาวทัศนีย์ ยศปัญญา
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวปวรรัตน์ พลนุรักษณ์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวปวรรัตน์ พลนุรักษณ์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาววันเพ็ญ จันทร์คำ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาววันเพ็ญ จันทร์คำ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวอัจฉรา ไชยโก
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวอัจฉรา ไชยโก
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวชุตินันท์ นาสิงขัน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวชุตินันท์ นาสิงขัน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปรีดารัตน์ นนทสิงห์
คนงานทั่วไป
นางสาวปรีดารัตน์ นนทสิงห์
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล
ผู้อำนวยการกองช่าง ต้น
นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล
ผู้อำนวยการกองช่าง ต้น
นายวสันต์ สิงขรณ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ต้น
นายวสันต์ สิงขรณ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ต้น
นางสาวประภัสสร สุพล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวประภัสสร สุพล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายสุขสันต์ เฮ้าทา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสุขสันต์ เฮ้าทา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
ว่าง
วิศวกรโยธา(ชก/ปก)
ว่าง
วิศวกรโยธา(ชก/ปก)
นายชวัลวิทย์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชวัลวิทย์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชินกร ประกายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายชินกร ประกายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายบุญสงค์ ชาวัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายบุญสงค์ ชาวัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษาฯ
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายภูรีภัทร เสืออินทร์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร : 0807503766
นายภูรีภัทร เสืออินทร์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร : 0807503766
นางสาวณัฏฐนันท์ คำอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวณัฏฐนันท์ คำอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางวิราภรณ์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิราภรณ์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัทรวดี อินทรพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภัทรวดี อินทรพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
นางนิภา ผาอำนาจ
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
นางนิภา ผาอำนาจ
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
นางสาววัชรา สัมมุตถี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชรา สัมมุตถี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเพ็ญ เจริญศักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเพ็ญ เจริญศักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายมีชัย ทิศสีราษฎร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายมีชัย ทิศสีราษฎร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญญาภัค แสนสิงห์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวกัญญาภัค แสนสิงห์
จ้างเหมาบริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง
นางสาวสมหวัง ศรีคัฒนาม
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง
นางสาวสมหวัง ศรีคัฒนาม
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง
นางอร อุดมรักษ์
ครูชำนาญการ
นางอร อุดมรักษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวมณธิรา บุติพันคา
ครู
นางสาวมณธิรา บุติพันคา
ครู
นางเอมอร ขันธ์พระ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเอมอร ขันธ์พระ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุวรี ม่วงภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุวรี ม่วงภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายสันติพล เศรษโฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสันติพล เศรษโฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายชรินทร์ โชติสระน้อย
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายชรินทร์ โชติสระน้อย
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายวุฒิพงษ์ ทูลพุทธา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นายวุฒิพงษ์ ทูลพุทธา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวรุ่งนภา เพิ่มศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวรุ่งนภา เพิ่มศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร