องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box คณะผู้บริหาร
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
นายสอน ผาสุจิตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 096-650-0687
นายเกษตร อันลูกท้าว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 087-953-6571
นางสมคิต สัมมุตถี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 087-859-0502
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายพิลม ศรีษะทาน
ประธานสภา
โทร : 0624404113
นายสมศรี สุระเสน
สมาชิก อบต. ม.1
โทร : 0624739426
นางสาวจิรภัทร จันทร์เทพ
สมาชิก อบต. ม.2
โทร : 0929597922
นายโชคชัย ทุมชะ
สมาชิก อบต. ม.3
โทร : 0809861316
นายประธาน รักษาแก้ว
สมาชิก อบต. ม.4
โทร : 0821213769
นายบุญทัน บุติพันคา
สมาชิก อบต. ม.5
โทร : 0849863520
นายหมุน วิชาราช
สมาชิก อบต. ม.7
โทร : 0935023957
นายโสภา ศรีโยธา
สมาชิก อบต. ม.8
โทร : 0857394633
นายอ้น โหมดนอก
สมาชิก อบต. ม.9
โทร : 0842906892
นายคำหวัน ทุมพิลา
สมาชิก อบต. ม.10
โทร : 0870167455
นางสมภาร ศรีพันธ์
สมาชิก อบต. ม.11
โทร : 0937933628
นายปัญญา ภูยาทิพย์
สมาชิก อบต. ม.12
โทร : 0817429068
นางสาวจารึก โลหะพรม
สมาชิก อบต. ม.13
โทร : 0801997899
นายคำสาน ท้าวพา
สมาชิก อบต. ม.14
โทร : 0833356619
นายรัสนัย ภูผาเดช
สมาชิก อบต. ม.15
โทร : 0925635969
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางศศิธร อินทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางศศิธร อินทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ต้น
นายสมศักดิ์ สุโอษฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
นายสันติพล เศรษโฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นางสาวมนเทียร เหล่ามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายปิติจิตต์ นิลพัฒน์
นิติกร ชำนาญการ
นายคมกริช พรหมวงศา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวพรรณวิภา ไพรรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวปรียาพร คำลิตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สิบเอกปรีชา งามกัณหา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก
ว่าง
จพ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง
นางสาวอรุณรัตน์ อินอ่อน
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวรดาพร พิมพ์โคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางดอกไม้ สิงห์ขร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวสุพรรษา ประดับศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวมัลลิกา ชาวประสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทรงวุฒิ ชัยพล
ผช.จพง.ป้องกัน ฯ
นายอุดม ทุมผารักษ์
คนสวน
นางสาวชนิดา รัตนพลที
คนสวน
นายสายเปล โลหะพรม
คนงานประจำรถขยะ(ขับรถขยะ)
นายวงเดือน ภูทองเงิน
คนงานประจำรถขยะ
นายกิตติศักดิ์ อันลูกท้าว
พนักงานขับรถยนต์
นายสำฤทธิ์ เจริญศิลป์
พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)
นายวิพักตร์ ไขบุดดี
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวฐิดายุ สุขสงคราม
คนงานทั่วไป
นางสาวอรสา ชินโพธิ์คลัง
คนงานทั่วไป
นายสวัสดิ๋ แสนวงษ์
จ้างเหมาบริการ(เวรยาม)
นายสนิท โทคะ
จ้างเหมาบริการ(รถกู้ชีพ)
นายวุฒิชัย สำเนียงนวล
จ้างเหมาบริการ(รถกู้ชีพ)
นายราเชล์ แก้วชนะ
จ้างเหมาบริการ(ขับรถขยะ)
นายคำหาญ ท้าวพา
จ้างเหมาบริการ(ประจำรถขยะ)
นายทะเบียน วงษ์มั่น
จ้างเหมาบริการ(ประจำรถขยะ)
นางสาวพรสุดา ชาวัติ
จ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางศศิธร อันทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้น
นางเปรมยุดา สุราษฎร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวนิชนิภา ศาลาศักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสาวทัศนีย์ ยศปัญญา
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวปวรรัตน์ พลนุรักษณ์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาววันเพ็ญ จันทร์คำ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวอัจฉรา ไชยโก
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวชุตินันท์ นาสิงขัน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปรีดารัตน์ นนทสิงห์
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายสมศักดิ์ สุโอษฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างต้น
นายสุขสันต์ เฮ้าทา
นายช่างโยธาอาวุโส
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก
ว่าง
วิศวกรโยธา(ชก/ปก)
นายชวัลวิทย์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชินกร ประกายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายบุญสงค์ ชาวัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุทธิพงษ์ เรืองศรี
คนงานทั่วไป
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษาฯ
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายภูรีภัทร เสืออินทร์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร : 0807503766
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางวิราภรณ์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัทรวดี อินทรพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
นางนิภา ผาอำนาจ
ครูชำนาญการ หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.วัดสระธาตุ
ว่าง
ครู คศ.1
นางสาววัชรา สัมมุตถี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางประเพ็ญ เจริญศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวกัญญาภัค แสนสิงห์
คนงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง
นางสาวสมหวัง ศรีคัฒนาม
ครูชำนาญการ หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านโนนเรียง
นางอร อุดมรักษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวมณธิรา บุติพันคา
ครู
นางเอมอร ขันธ์พระ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุวรี ม่วงภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายสันติพล เศรษโฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก
นายวุฒิพงษ์ ทูลพุทธา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นายนัฐพล สุนสุข
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : -
นางสาวรุ่งนภา เพิ่มศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพรทิพา วิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ