องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ Dai. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๗ ท่อน บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ลงท่อคอนกรีต Dai. ๐.๓๐ เมตร (ท่อเดิมที่มีอยู่) จำนวน ๑๒ ท่อน ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๒๗.๘๐ เมตร
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านท่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านหัน หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (วัสดุรายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว)
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านบก หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว)
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน (๒ จุด) (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกม่วยหมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (๑ จุด) (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๐๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๘ ท่อน และบ่อพัก ๑๑ บ่อ (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๐๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๘ ท่อน และบ่อพัก ๑๑ บ่อ (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายบ้านหัวหัวถึงทางเชื่อมบ้านหัวขัว - โคกม่วย ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายยทางเข้านาพ่อวันนา สำเนียงนวล บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ (วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓ ท่อน พร้อมดินลูกรังถมกลบท่อ จำนวน ๕ ลบ.ม.)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphantic Concrete สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๗๒๔ คน จำนวน ๑๓๙ วัน (วันเปิดภาคเรียนจำนวน ๑๐๒ วัน และวันปิดภาคเรียน ๓๗ วัน) นม ยู เอช ที จืดชนิดกล่อง ปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐,๓๖๓ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงิน ๘๑๘,๑๗๐.๖๘ บาท
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑๐๒ วัน)
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑๐๒ วัน)
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ค่าเช่ารายเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท ใช้งานได้ ๑๓,๐๐๐ มิเตอร์/เดือน มิเตอร์ที่เกิน คิดเพิ่มมิเตอร์ละ ๒๘ สตางค์ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ค่าเช่ารายเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท ใช้งานได้ ๑๓,๐๐๐ มิเตอร์/เดือน มิเตอร์ที่เกิน คิดเพิ่มมิเตอร์ละ ๒๘ สตางค์ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed เครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ค่าเช่ารายเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท ใช้งานได้ ๑๓,๐๐๐ มิเตอร์/เดือน มิเตอร์ที่เกิน คิดเพิ่มมิเตอร์ละ ๒๘ สตางค์ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๓๐๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านศรีสุขหมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ สาย (สายบ้านศรีสุข - ห้วยฝายหิน และสายบ้านศรีสุข - บ้านนาล้อม ตำบลหัวนา)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed วัสดุไฟฟ้า (ชุดโคมไฟถนน ๑x๔๐ w ขาแป๊บประปา จำนวน ๕ ชุด และรางหลอดไฟ LED จำนวน ๕ ชุด)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๘ รายการ) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเออกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองคลัง (งานรื้อฝ้าเพดานและงานประตู) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Asus หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐๐-๐๔๒ ซ่อมเมนบอร์ด จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๖๑ แก้ไขอาการบอร์ดล็อค จำนวน ๑ เครื่อง)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One แฟลชใบออต แก้ไขอาการบอร์ดล็อค จำนวน ๒ เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All Al One แฟลชใบออต แก้ไขอาการบอร์ดล็อค
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์นราชกัญญา ?ฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง?ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 360 ตัน) เพื่อปรัปบรุงซ่อมแซมถนนบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 10 (สายข้างสวนปาล์ม)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๖๗๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนาล้อมหมู่ที่ ๑๓ (สายทางไปฝายน้ำล้น)
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๖๗๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนาล้อมหมู่ที่ ๓ (สายทางไปฝายน้ำล้น)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับแขก (ชุดโซฟาเข้ามุม ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ x ๐.๘๕ เมตร) จำนวน ๑ ชุด
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง (ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ (ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๙๐๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๗ (สายหน้าป่าช้า)
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน (๓๐ รายการ)
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ชุดโฮมมี่ ๒ สไลด์ ขนาด ๒x๓.๖x๒.๓ เมตร)
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๓๗๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านโนนเรียง หมู่ ๖ (สายข้างที่นานายเฮง)
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จำนวน ๓๐ รายการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บต ๖๐๕๐ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๓ (ตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนยาง บริดจสโตน ๒๑๕/๗๐R๑๕ จำนวน ๔ เส้น )
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จำนวน ๕๐ รายการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จำนวน ๕๐ รายการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จัดซื้อหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ (จำนวน ๓๔ ชุด)
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จัดซื้อหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง (จำนวน ๔๙ ชุด)
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ จำนวน ๓๔ ชุด
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
1 - 50 (ทั้งหมด 480 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว