องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
check_circle ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดทำแผนแม่บทชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แนวทางการพัฒนาที่ 3 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ 7 การป้องกันและควบคุมโรค แนวทางการพัฒนาที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้การบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาที่ 10 การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต. แนวทางการพัฒนาที่ 11 เพิ่มช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพุทธศาสนา แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีสำคัญ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว