ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ (จำนวน ๓๒ วัน)