ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อใบมีดสำหรับรถเกลี่ยดิน (motor grader) หมายเลขทะเบียน ตค ๗๓๙๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๖๑-๐๐๑ ใบมีดขนาด ยาว ๗ ฟุต x ๖ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง