ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)