ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง