ชื่อเรื่อง : ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามที่่พระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและุสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : r6Z4OZbTue92451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JSBkVVxWed41638.rar ชื่อเรื่อง: ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามที่่พระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและุสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   ชื่อไฟล์: JSBkVVxWed41638.rar ../add_file/JSBkVVxWed41638.rar
ชื่อไฟล์ : WxJUY6fWed65507.pdf