ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านโคกม่วย หมู่ที่ ๓ (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. จำนวน ๒๕ ลบ.ม./เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๐๐ มม. จำนวน ๒ ม้วน/ทรายหยาบ จำนวน ๑๐ ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง