ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง