ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง