ชื่อเรื่อง : จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)