ชื่อเรื่อง : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)