ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคอนกรีตขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. จำนวน ๓๘ ท่อน,ปูนซีเมนต์ จำนวน ๓ ถุง,ทราย จำนวน ๑ ลบ.ม.) เพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียภายในบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง