ชื่อเรื่อง : จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย