ชื่อเรื่อง : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)