ชื่อเรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยกำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTU0M0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ%3D&fbclid=IwAR11iE8RncntrK7uatyCCyyjWVhMutNpJPU-PbnBPGguhfpLHe5hlXkmwQQ
ชื่อไฟล์ : namC0X8Wed20523.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0kA8iAlWed20531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้