ชื่อเรื่อง : ประกาศ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ซึ่งการออกร่างข้อบัญญัติดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตตำบลบ้านพร้าว จึงได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการออกร่างข้อบัญญัติดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : 5iC6tjxTue112430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้