องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลาง(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่3)พ.ศ.2562 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2)พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว